Våre språkkurs eBerlitz Testing Services Global Leadership Training Kids + Teens Berlitz Company Book Online
 
Data Protection

Online betingelser

Betingelser for kjøp av ytelser på www.berlitz.no

Berlitz Language Services Scandinavia
Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak
Akersgt. 16
0158 OSLO
881 901 382 MVA
(heretter 'Berlitz')

1.  Definisjoner
2.  Avtalens omfang
3.  Avtaleinngåelse
4.  Angrerett
5.  Produkter/ytelser tilbudt
6.  Produkter på www.berlitz.no
7.  Endringer
8.  Resultater
9.  Kansellering
10. Refundering
11. Priser og betalingsbetingelser
12. Kredittkortsikkerhet
13. Personopplysninger
14. Rettigheter
15. Overføring av rettigheter
16. Kontraktbrudd
17. Lovvalg og verneting
18. Selskapsopplysninger

 

1.   Definisjoner

1.1
Med "produkter"/"ytelser" menes språkkurs og alle produktene og ytelsene tilbudt til salg av Berlitz på www.berlitz.no.

1.2
Definisjonen av  "kunde" refererer til fysiske så vel som juridiske personer som kjøper eller har kjøpt Berlitz' produkter/ytelser på www.berlitz.no, og andre som bruker disse ytelsene.

2.  Avtalens omfang

2.1
Disse forretningsbetingelsene danner grunnlaget for kjøp av produkter/ytelser tilbudt på www.berlitz.no, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom Berlitz og kunden.

2.2
Berlitz' standard betingelser er ikke gyldige i "online-forretningsforholdet" mellom Berlitz og kunden.

3.  Avtaleinngåelse

3.1
Kunden finner de produktene/ytelsene som er til salgs på www.berlitz.no

3.2
Fra et juridisk synspunkt er websiden kun en plattform for å annonsere tilbud.

3.3
Dersom en kunde ønsker å kjøpe et produkt/ytelse fra Berlitz på www.berlitz.no, fullfører kunden bestillings- og betalingsprosedyren på websiden, og således fremlegger kunden sitt tilbud.

3.4
Avtalen er gyldig kun når Berlitz har akseptert tilbudet ved å sende en bekreftelse via e-mail. Når det gjelder Privatleksjoner, kontakter Berlitz kunden per telefon eller e-mail for å konkludere når produktet/ytelsen skal leveres. Når det gjelder intensiv gruppeundervisning (Open Group Courses) vil kunden bli informert om den aktuelle gruppen.

4.  Angrerett

4.1
Kunden kan angre kjøpet av en tjeneste fra www.berlitz.no innen 14 dager, fra den dagen kunden mottar en bekreftelse av avtalen om kjøp av tjenesten; det vil si fra den dagen kunden mottar en e-mail fra Berlitz med bekreftelse av avtalen.

Angreskjema kan sendes til: Berlitz Language Services, Akersgate 16, 0158 Oslo, email shop-cancellation@berlitz.dk.

Så sant kunden er forbruker kan hun/han trekke seg fra kontrakten innen 14 dager fra datoen han/hun har mottatt e-mailen som bekrefter kjøpet av et produkt/ytelse fra Berlitz på www.berlitz.no.

4.2
Dersom ytelsen har begynt før retten til å angre på kjøp har utgått, har kunden likevel, ved å akseptere disse betingelsene, samtykket at angreretten på 14 dager ikke gjelder.

5.  Produkter/ytelser  tilbudt

5.1
Privatleksjoner (Privatleksjoner Classic, Privatleksjoner Compact, Total Immersion, Privatleksjoner Premium, Bedriftsundervisning Premium, Bedriftsundervisning Compact og Berlitz Blended).

5.1.1
Planleggingen av leksjoner og timeplaner avtales mellom kunden og Berlitz.

5.1.2
Hver leksjon er på 40 minutter, og etterfølges av 5-minutters pause.

5.1.3
Kunden har rett til å endre eller kansellere planlagte leksjoner innen kl. 12 formiddag, hverdagen før. Dersom kunden kansellerer for sent, eller uteblir, skal kunden betale full pris for de planlagte leksjonene.

5.1.4
De individuelle leksjonene i Berlitz Blended planlegges med forhåndsbestemte intervaller, og kan kun flyttes til et annet tidspunkt innen samme uke.

5.2
"Live" undervisning over internet (Berlitz Virtual Classrom, Privatleksjoner og Berlitz Virtual Classroom, Bedriftsundervisning)

5.2.1
Berlitz Virtual Classroom Privatleksjoner og Berlitz Virtual Classroom Bedriftsundervisning følger de samme vilkårene som Privatleksjoner, jf. 5.1 og 9.1.

5.3
Intensiv gruppeundervisning (Open Groups) (Semi-privat, Intensive Club, Crash Course, Berlitz Class, Berlitz Virtual Classroom Gruppeundervisning / Virtual Open Groups og  Berlitz Kids gruppekurs)

5.3.1
Det avtales mellom kunden og Berlitz hvilken gruppe kunden skal delta i.

5.3.2
Hver leksjon er på 40 minutter, og etterfølges av en 5-minutters pause.

5.3.3
Av pedagogiske årsaker er Berlitz berettiget til å flytte en kunde fra en gruppe til en annen, og til å endre kursinnholdet.

5.3.4
Intensiv gruppeundervisning  (Open Groups) har forhåndsbestemte antall av deltakere. Dersom det ikke er nok deltakere, er Berlitz berettiget til, uten ytterligere varsel, å redusere antall leksjoner for et gitt gruppeprogram, i samsvar med retningslinjene under:

5.3.4.1
Semi-privatleksjoner:
Antall leksjoner med 2 deltakere: 42.
Dersom kun én person er påmeldt, har kunden følgende valg: 1) å delta i det neste, passende Semi-private program, 2) å ta individuelle leksjoner i stedet, i samsvar med den totale økonomiske verdi av det opprinnelige semi-private programmet, eller 3) å få kjøpssummen refundert.

5.3.4.2
Intensiv gruppeundervisning (Intensive Club):
Antall leksjoner ved 3-5 deltakere: 48
Antall leksjoner med 2 deltakere: 36
Dersom kun én person er påmeldt, har kunden følgende valg: 1) å delta i neste, passende Intensive Club-program, 2) å ta individuelle leksjoner i stedet, i samsvar med den totale økonomiske verdi av det opprinnelige semi-private programmet, eller 3) å få kjøpssummen refundert.

5.3.4.3
Crash Course
Antall leksjoner ved 3-5 deltakere: 48
Antall leksjoner ved 2 deltakere: 36
Dersom kun én person er påmeldt, har kunden følgende valg: 1) å delta i neste, passende Crash Course-program,2) å ta individuelle leksjoner i stedet, i samsvar med den totale økonomiske verdi av det opprinnelige semi-private programmet, eller 3) å få kjøpssummen refundert.

5.3.4.4
Berlitz Class:
Antall leksjoner ved 6-10 deltakere: 72
Hvis det er færre enn 6 påmeldte, har kunden følgende valg 1) å delta i et annet kurs, for eksempel et Intensive Club eller Semi-privat program av samme verdi, 2) å ta individuelle leksjoner i stedet, i samsvar med den totale økonomiske verdi av det opprinnelige semi-private programmet, eller 3) å få kjøpssummen refundert.

5.3.5
Spesielle betingelser for Berlitz Kids grupper

5.3.5.1
Berlitz er berettiget til å stoppe et barns videre deltakelse i en Berlitz Kids gruppe, dersom dette barnets oppførsel gjør det umulig å gjennomføre språkundervisning i henhold til Berlitzmetoden.  I slike tilfeller vil Berlitz refundere alle leksjoner som er blitt betalt for, men ikke mottatt.

5.4
Berlitz Testing - Berlitz Online Proficiency Test (BOPT) og Berlitz Proficiency Interview (BPI)

5.4.1
Bookingen og planleggingen av BOPT/BPI avtales mellom kunden og Berlitz.

5.4.2
BOPT varer mellom 60 og 90 minutter, mens BPI varer omtrent 20 minutter.

5.4.2.1
Kunden er berettiget til å flytte eller kansellere en planlagt BOPT/BPI test innen kl.12 formiddag hverdagen før den planlagte testen.

5.5
Berlitz Online - eBerlitz Self-Study og eBerlitz Tutoring

5.5.1
Berlitz Online tilbyr fleksibel personlig tilgang til interaktive online språklæringsprogrammer. Hver lisens er gyldig i 12  måneder og sendes til kunden via e-mail, så snart betaling er mottatt.

6.  Produkter på www.berlitz.no

6.1
Berlitz forbeholder seg retten til å gjøre endringer eller fjerne produkter/ytelser fra www.berlitz.no uten videre forvarsel. Dette gjelder også Berlitz Online - eBerlitz Self-Study og eBerlitz Tutoring. Kunden er ikke berettiget til å gjøre noen krav når det gjelder slike endringer.

7. Endringer

7.1
Alle kjøp av språklæringsprodukter/-ytelser er betinget av at passende undervisningsstab er tilgjengelig. Berlitz vil bekrefte dette etter at kontrakten har blitt bekreftet. Dessuten kan det skje endringer i undervisningsplanen som følge av sykdom, skifte av personale, etc. Berlitz påtar seg ikke noe ansvar for kansellering av språkprogrammer jf. force majeure.

7.2
Som en del av Berlitz' pedagogiske tilnærmingsmåte vil kunden ofte bli undervist av et team av lærere. Kunden er ikke berettiget til å undervises av en bestemt lærer gjennom hele programmet.

7.3
Berlitz skal alltid gjøre sitt ytterste for å finne en annen egnet lærer dersom den ønskede læreren ikke er tilgjengelig. Dette er imidlertid ikke alltid mulig å gjennomføre.

7.4
Berlitz skal tilby erstatningsundervisning for leksjoner eller programmer som har blitt kansellert av Berlitz.

7.5
Dersom Berlitz kansellerer en del av undervisningen og ikke tilbyr erstatningsleksjoner innen 4 uker, er kunden berettiget en refundering for den gjenstående delen av kjøpesummen, dvs. at kunden kun betaler for de underviste leksjonene. Dette gjelder også for leksjoner eller programmer som har blitt kansellert av Berlitz.

7.6
Kunden er ikke berettiget til erstatningsleksjoner eller annen kompensasjon utover det som er fastsatt i 7.5.

8. Resultater

8.1
Dersom kunden ikke skulle oppnå de spesifikke målene knyttet til kurset, erkjenner ikke Berlitz noe ansvar for dette. Retningslinjer kunngjort av Berlitz, angående det antall leksjoner som er nødvendig for å nå et spesifikt mål, er basert på år med erfaring, men kan variere fra elev til elev, avhengig av den individuelle elevs bakgrunn, motivasjon og innputt.

9. Kansellering

9.1
Kansellering av Privatleksjoner (Privatleksjoner Classic, Privatleksjoner Compact, Total Immersion, Privatleksjoner Premium, Bedriftsundervisning Premium, Bedriftsundervisning Compact) og "live undervisning over internet" (Berlitz Virtual Classroom Privatleksjoner and Berlitz Virtual Classroom Bedriftsundervisning).

9.1.1
Kunden er berettiget til en refundering innen 6 måneder etter bekreftelsen av kontrakten. Berlitz refunderer det gjenstående beløpet av kjøpssummen, slik at kunden kun belastes for ytelser som allerede er blitt gjennomført.

9.1.2
Et språkprogram er gyldig i 12 måneder fra datoen for inngåelsen av  kontrakten. Kunden kan bruke det gjenstående beløpet til betaling av andre produkter/ytelser hos Berlitz, som dog skal avsluttes innen denne 12-månedersperioden.

9.1.3
Til tross for § 9.1.1 og 9.1.2 skal all undervisning ved Privatleksjoner Classic og Privatleksjoner Compact fullføres innen den avtalte perioden. De avtalte periodene er som følger:

Privatleksjoner Classic - 36 leksjoner innen 9 uker og 
Privatleksjoner Compact - 36 leksjoner innen 2 uker.

Ubenyttede leksjoner kan ikke tas etter den gitte periode. Under spesielle omstendigheter kan Berlitz imidlertid tilby kunden å utvide gyldigheten til programmet til 12 måneder fra datoen for inngåelsen av  kontrakten.

9.2
Kansellering av opphold hos vertsfamilie, jf. "Berlitz Study Abroad"

9.2.1
Dersom et opphold hos en vert kanselleres minst 2 uker før den avtalte ankomstdatoen, refunderer Berlitz 75% av kjøpssummen. Dersom kansellering mottas senere eller ikke i det hele tatt, skal kunden betale for én ukes opphold hos vertsfamilien.

9.3
Berlitz Testing - Berlitz Online Proficiency Test (BOPT) og Berlitz Proficiency Interview (BPI)

9.3.1
Dersom BOPT eller BPI kanselleres innen kl. 12 formiddag hverdagen før den planlagte testen, refunderer Berlitz kjøpssummen.

9.3.2
Dersom kanselleringen mottas senere enn fastsatt i 9.3.1. eller dersom Berlitz ikke kan nå kunden i forbindelse med den faktiske testen refunderes ikke kjøpssummen.

9.4
Gruppeundervisning (Semi-privat, Intensive Club, Crash Course, Berlitz Class og Berlitz Kids gruppeundervisning) og Berlitz Blended kan ikke kanselleres.

10. Refundering

10.1
Dersom en kunde er ute av stand til å fullføre sitt språkprogram, og reglene vedrørende kansellering og timeplan/planlegging av kurset har blitt fulgt i henhold til § 5.3.4, 9.1.1, 9.2.1 og 9.3.1, og kunden krever refundering skriftlig innen 6 måneder fra datoen for inngåelsen av kontrakten, kan det gjenstående beløpet refunderes. Ingen refunderinger for forhåndsbetalt leksjonsmateriale mottatt av kunden, ei heller registreringsavgifter, vil bli refundert.

11. Priser og betalingsbetingelser

11.1
Priser oppgitt på www.berlitz.no er ekskl. moms.

11.2
Berlitz forbeholder seg retten til å endre priser uten forvarsel, som imidlertid ikke vil ha noen innvirkning på allerede inngåtte kontrakter. Gjeldende priser for produkter/ytelser er oppgitt på www.berlitz.no.

12. Kreditkort - sikkerhet

12.1
Berlitz bruker en ekstern betalingstilbyder, SaferpayTM -plattformen, til håndtering av betalingsoverføring med tredjepart. Berlitz lagrer ikke kredittkort- eller bankopplysninger. Betalingstilbyderen lagrer kredittkort- og bankopplysninger i et kryptert format. Betaling skal finne sted ved hjelp av kredittkort eller direkte belastning ved hjelp av SaferpayTM.

13. Personopplysninger

13.1
Berlitz bruker cookies og logfører kundens data. Kundedata lagres av sikkerhetstilsyn og for markedsføringsformål, i samsvar med norsk lov.

13.2
I samsvar med personopplysningsloven har kunder rett til å ha tilgang og til å slette sine personlige opplysninger. Dersom kunder ikke ønsker å bli tilsendt Berlitz' informasjonsmateriale, vennligtst kontakt Berlitz Language Services  +47 23 00 33 60, email: avmelding@berlitz.no.

13.3
Berlitz overfører kundeopplysninger til andre parter kun i samsvar med gjeldende lov.

14. Rettigheter

14.1
Berlitz har de immaterielle rettigheter til alt materiale/produkter som Berlitz stiller til rådighet ovenfor kunden.

14.2
Intet av Berlitz' materiale/produkter kan brukes eksternt uten Berlitz' forutgående, skriftlige samtykke.

15. Overføring av rettigheter

15.1
I henhold til kontrakten er hverken Berlitz eller kunden berettiget til å overføre sine rettigheter eller forpliktelser, verken helt eller delvis, til noen tredjepart.

15.2
Til tross for § 15.1 kan imidlertid andre ansatte fra det samme selskapet benytte gjenstående restbeløp betalt av det vedkommende selskapet.

16. Kontraktbrudd

16.1
Dersom en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til kontrakten, er den andre parten berettiget til å oppheve avtalen med 14 dagers forvarsel, fra den datoen som den parten som har oppfylt sine forpliktelser har informert den parten som ikke har oppfylt sine forpliktelser skriftlig om at kontrakten ønskes avsluttet og kontraktbruddet ikke har opphørt innen denne fristen. Avslutningen av kontrakten gjelder kun for fremtiden.

17. Lovvalg og verneting

17.1
Denne avtalen er underlagt norsk lov.

17.2
Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med denne avtalen skal avgjøres av Oslo Byrett.

18. Selskapsopplysninger

18.1
Berlitz Language Services Scandinavia
Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak
Akersgt 16
0158 Oslo
Telefon: + 47 23 00 33
E-mail: info@berlitz.no
MVA 881 901 382